ОС Бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст)/ОС магістр (на основі ОКР бакалавр)

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту пропонує навчання для вступників, які раніше здобули освітній рівень молодший спеціаліст (ОКР бакалавр) та вступають на 2-3 курс (5 курс) відповідного до старого переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір у 2014-2015 роках:

Міжнародна економіка

Майбутня діяльність фахівця у сфері міжнародної економіки і туризму передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень для підприємств, які працюють на міжнародних ринках. Обов’язкове вивчення кількох іноземних мов та участь у міжнародних проектах сприяє суттєвому розширенню можливостей активної діяльності у міжнародному бізнесі, успішній участі у переговорних процесах, розвитку особистих інтелектуальних здібностей.  

Економісти-міжнародники займаються органі-зацією, плануванням, координацією, аналізом та контролем за здійсненням міжнародних операцій, розробкою стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки, пошуком іноземних партнерів та укладанням з ними зовнішньоторговельних угод. Крім того, сьогодні фахівці у сфері міжнародного туризму користуються особливим попитом, оскільки туристична сфера України є однією з найперспективніших і потребує професійних знань щодо планування, організації та  координації туристичної діяльності.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми, у тому числі спільних та іноземних підприємствах, банківській сфері (відділи міжнародних розрахунків, валютний відділ, відділ експортно-імпортних операцій тощо), іноземних представництвах та філіях, туристичних підприємствах, органах державного управління та місцевого самоврядування (відділи міжнародних зв’язків) на посадах: консультанта із зовнішньо-економічних питань; фахівця-аналітика з дослідження ринку; економіста зі збуту, із планування; економічного радника; радника у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах, посольствах, державних установах; керівників різних рівнів у туристично-рекреаційній сфері; фахівців з організації туристичної діяльності.

Фінанси і кредит

Спеціальність орієнтована на підготовку фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових стосунків у сфері державних і муніципальних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фінансист повинен здійснювати органі-заційно-управлінську, аналітичну, аудиторську, науково-дослідну роботу у сфері державних фінансів, грошово-кредитної системи, фінансової діяльності підприємств та організацій, оподаткування підприємств, діяльності організацій на фінансовому ринку; біржових операцій банків, валютного регулювання, страхових послуг, фінансового менеджменту, маркетингу фінансово - кредитної сфери.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

на підприємствах різних форм власності, у банках, органах Державної казначейської служби, органах Міністерства доходів  і зборів, Рахунковій палаті, органах Міністерства фінансів, органах Державної фінансової інспекції, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, страхових компаніях, фінансових управліннях при органах місцевого самоврядування, інших бюджетних, позабюджетних та приватних установах на посадах: фінансового менеджера, економіста з фінансової роботи, фахівця на ринку цінних паперів та біржових операцій, фахівця з фінансової економічної безпеки, оцінювача-експерта, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників, страхового агента, інспектора з організації інкасації, кредитного інспектора та інспектора обмінного пункту, державного інспектора. 

Облік і аудит

Метою підготовки фахівців з обліку і аудиту є формування професійних навиків у сфері бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій і фінансових органів, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу.

Спеціальність передбачає вивчення особливостей обліку в різних галузях економіки, порядку планування, складання і подання звітності на підприємствах, особливостей організації фінансів підприємств, банківської і страхової справи.

 Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

 на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприєм-ствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, органах Міністерства доходів  і зборів,  органах Державної казначейської служби, органах Міністерства фінансів, державних позабюджетних фондах, Пенсійному фонді, в органах місцевого самоврядування, інших бюджетних та позабюджетних установах, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних установах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта, бухгалтера-касира, ревізора,  бухгалтера-ревізора, економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, державного інспектора.

Менеджмент 

Жодна компанія не може існувати без менеджерів – адже як тільки з’являється фірма, відразу ж з’являється потреба в управлінні нею. 

Менеджери формулюють цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення та організовують діяльність. Тому, можна впевнено стверджувати, що менеджер – одна з основних і найбільш актуальних сьогодні професій, яка життєво необхідна на будь-якому підприємстві.

Диплом з цієї спеціальності дає право працювати:

у торговельно-виробничих підприємствах, підпри-ємствах, що пропонують продукцію на зовнішній ринок, транснаціональних корпораціях, органах державної влади і місцевого самоврядування, промислових підприємствах, підприємствах аграрного комплексу, сфері обслуговування, в тому числі туристично-рекреаційній, дрібному і середньому бізнесі на посадах: керівників всіх рівнів управління, керівників спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівників зовнішньоекономічних відділів,  консультантів з розвитку міжнародної діяльності, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства,  спеціалістів виробничих, логістич-них, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу, митних брокерів, дилерів з цінних паперів. 

Розташування (вул.Дністровська, 32)