Інформація про кафедру Обліку і фінансів

 

Кафедра обліку та фінансів створена 25 серпня 2011 року відповідно до наказу №349 «Про об’єднання кафедр у Івано-Франківському інституті менеджменту» від 08.07.2011 р.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професорАлексеєнко Людмила Михайлівна

Завдання  кафедри полягають у наступному:

- формування методологічних і методичних засад викладання дисциплін, що читаються викладачами кафедри, у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів;

- підготовка і викладання курсів, передбачених навчальними програмами;

- введення в практику функціонування кафедри організацію проведення наукових і науково-методичних семінарів;

- викладання дисциплін, закріплених за викладачами кафедри, відповідно до світових, передусім європейських, стандартів;

- налагодження та розвиток співпраці з підприємствами регіону, державними установами з метою підвищення рівня практичної підготовки студентів при проходженні практики;

- запровадження кредитно-модульної системи навчання.

 Науково-дослідна робота кафедри:

Навчально-методичний процес роботи кафедри обліку та фінансів нерозривно пов'язаний із науково-дослідницькою діяльністю.

Наукова робота кафедри має різносторонній характер, спрямована на дослідження основних складових обліку та фінансів. Основною метою науково-дослідницької роботи кафедри буде проведення наукових пошуків для забезпечення формування системи теоретичних знань у студентів для розвитку у них аналітичних, науково-дослідницьких, новаторських здібностей.

Орієнтуючись на європейські стандарти якості освіти планується участь працівників кафедри у реалізації науково-дослідних тем, що виконуються в межах Тернопільського національного економічного університету.


 Забезпечення навчального процесу

Основна мета створення і діяльності кафедри обліку та фінансів полягає в інтеграції у складі Університету в освітній світовий та європейський простори, у задоволенні попиту на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку та фінансів, що володіють знаннями і вмінням їх ефективно використовувати. Реалізація такої мети повинна базуватися на впровадженні інноваційних методів організації навчального процесу та застосуванні сучасних освітніх технологій, розвитку науково-дослідницької роботи.

З огляду на плинність кадрів та природний відтік працівників  за  віковими причинами, керівники фінансових органів зацікавлені отримати фахівців, які добре володіють сучасними інформаційними технологіями, знають світовий досвід оподаткування та новітні технології фіскального сервісу, зарубіжні та вітчизняні стандарти обліку і звітності, системи розрахунків, включаючи зовнішньоекономічні. Саме на підготовку таких фахівців націлюється кафедра, передбачивши відповідний набір дисциплін в робочих навчальних планах.

Зміст та логіка навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» випливають з вимог до майбутньої професійної діяльності, що зазначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Структура навчального плану передбачає вивчення трьох блоків дисциплін:

1.  Нормативні дисципліни базової підготовки.

2.  Варіативні дисципліни.

Нормативні дисципліни базової підготовки включають:

- гуманітарні дисципліни;

- дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

- цикл дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю.

Перелік навчальних дисциплін, їх структура, логічна послідовність викладання, обсяг дають можливість забезпечити високий рівень теоретичної та практичної підготовки фахівців, які можуть працювати в органах Міністерства фінансів України, органах державної виконавчої влади, підприємствах, бюджетних установах на посадах, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та державних стандартів.

 Практична підготовка фахівця з обліку та фінансів включає:

-           збір та обробку практичних матеріалів, написання рефератів, виконання індивідуальних та самостійних робіт;

-           написання та захист 3 курсових робіт з прикладних дисциплін;

-           проходження трьох видів практики: (на 1-му курсі – Ознайомлювальна практика, на 4-му курсі – виробнича практика, на 5-му курсі – переддипломна практика (стажування)).

Теоретична та практична підготовка фахівців у сфері обліку та фінансів поєднується з активною науково-дослідною роботою, яка здійснюється шляхом підготовки наукових рефератів, наукових робіт, виступів на наукових студентських конференціях, наукових публікаціях студентів, підготовки і захисту дипломних робіт. Державна атестація фахівців проводиться в процесі складання комплексного кваліфікаційного іспиту з фахового спрямування та захисту дипломної роботи у Державній екзаменаційній комісії.

Впровадження стандартів європейського простору вищої освіти, що передбачають єдині вимоги до визнання дипломів, працевлаштування та мобільності громадян,  стало передумовою запровадження і постійного удосконалення кредитно-модульної системи навчання.