Інформація про кафедру Обліку і фінансів

 КАФЕДРА ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Завідувач кафедри обліку і фінансів


Алексеєнко Людмила Михайлівна

Посада завідувач, професор кафедри обліку та фінансів

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

ORCIDorcid.org/0000-0003-4840-0188

ResearcherID F-2208-2017

Контакти:

Tелефон/факс: (0342) 75 46 22

E-mail:l.alekseienko@tneu.edu.ua

Кабінет: 301
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32 

Алексеєнко Л. М. є фахівцем в галузі фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, фінансового менеджменту, грошового обігу, кредиту, податків, страхування.

Представляє наукову школу професора Крисоватого А. І. з фінансів, грошового обігу і кредиту Тернопільського національного економічного університету.

Автор понад 219 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 8 колективних підручників і навчальних посібників; 14 колективних монографій, опублікованих українською, англійською та польською мовами в Україні та закордоном; 108 статтей у провідних фахових і наукометричних виданнях; 3 економічні тлумачні словники (використано англійську і фінську економічну термінологію).

Стипендіат Німецької служби академічних обмінів, Австрійської служби академічних обмінів і Центрального Європейського Університету; має сертифікати з управління активами інвестиційних фондів, торгівлі цінними паперами і брокера з цінних паперів. Брала активну участь у діяльності Тернопільського регіонального відділення Євроклубу при Комісії Європейського Союзу.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.001.12 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит) і Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті (за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит).

Член редколегії фахових журналів «Ринок фінансових послуг», «Світ фінансів», «Вісник Одеського національного університету», «Финансы Учет Банки», «Наука й економіка».

Під керівництвом Алексеєнко Л. М. захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит».

У 2017 році Алексеєнко Л. М. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування на базі Державного університету Болгарії і Шуменського університету «Епископ Константин Преславски», Болгарія (вересень, 2017 р.). Стажування в Болгарії відбувалося у процесі реалізації програми підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація сучасної освіти й інновації навчального процесу в умовах інформаційного суспільства» та вивчення учбових дисциплін «Фінанси і сучасні технології», підготовки сучасних професійних кадрів для фінансової системи майбутнього (посвідчення Per № 0249/02.10.2017). 

Алексеєнко Л. М. має почесну грамота Тернопільської обласної ради.

 

Інформація про кафедру обліку і фінансів

 

Історія створення кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету розпочинається з 1998 року.  За весь період своєї діяльності кафедра мала кілька поділів та реорганізацій, у результаті яких утворювалися інші кафедри.Випускова кафедра обліку та фінансів створена відповідно до наказу №349 «Про об’єднання кафедр у Івано-Франківському інституті менеджменту» від 08.07.2011 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» під керівництвом д.е.н., проф. Алексеєнко Л. М.

Кафедра значну увагу приділяє практичній підготовці бакалаврів та магістрів. Це забезпечується плідним співробітництвом з такими установами, зокрема як Фіскальна служба, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція та фінансовими Департаментами Івано-Франківської ОДА, громадськими організаціями економічного спрямування, а також з відомими підприємствами, з якими щороку проводяться круглі столи, Дні відкритих дверей, конкурси, співбесіди, тренінги для закріплення теоретичних, а також підвищення практичних навичок та працевлаштування студентів і випускників.

Діяльність кафедри обліку та фінансів ІФННІМ ТНЕУ спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати завдання у сфері державних і корпоративних фінансів, страхування, банківської справи, володіючих знаннями і навичками у сфері ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, складання фінансової звітності тощо.

Кафедра є випусковою за спеціальностями: 

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа і страхування.

Нині працівники кафедри забезпечують викладання понад 90 навчальних дисциплін. Практична підготовка студентів побудована на принципах безперервності та послідовності засвоєння ними необхідного обсягу практичних знань, набуття вмінь та навичок. 

Головним завданням кафедри обліку та фінансів ІФННІМ ТНЕУ є формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і фінансів, що є можливим лише за умови забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.


Розташування (вул.Дністровська, 32)