Інформація про кафедру міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

 

Завідувач кафедри: Білецька Ірина Мирославівна– кандидат економічних наук, доцент.

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7, каб. 403 

телефон: (0342) 77-30-90 


Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ створена на підставі наказу ректора ТНЕУ № 294 від 27.06.2013 р. «Про впорядкування кафедр відокремлених структурних підрозділів».

 

Завдання кафедри:

1. Підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» з галузей знань: 

•0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 030503 «Міжнародна економіка» та 030507 «Маркетинг»; 

•0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»). 

2. Забезпечення необхідних умов для проведення всіх форм роботи з студентами на високому професійному та методичному рівнях. 

3. Освоєння та використання нових прогресивних форм та методів навчання. 

4. Наближення навчальних програм до загальноєвропейських норм і вимог. 

5. Підвищення професійного і кваліфікаційного рівня викладачів кафедри.

6. Організація наукової співпраці викладачів та студентів. 

7. Налагодження та розвиток постійно діючих контактів із вітчизняними і зарубіжними навчальними закладами, практикумів із місцевими підприємствами та організаціями різних форм власності для обміну набутими знаннями та досвідом. 

8. Пропагування здорового способу життя, виховання громадянської активності, національної гідності та патріотизму, сприяння самоорганізації студентського дозвілля.

 

Професорсько-викладацький колектив кафедри:

 Білецька Ірина Мирославівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри

Білоус Любомир Йосипович – ст. викладач кафедри

Козин Лариса Володимирівна – доцент кафедри, заступник директора

Король Володимир Степанович -  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

Коровчук Юрій Іванович – ст. викладач кафедри

Ляхович Галина Іванівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри 

Пробоїв Ольга Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

Фігурка Марія Василівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Григорів Світлана Федорівна - старший лаборант кафедри

Свірський Володимир Степанович - доцент кафедри

Сирняк Олег Ігорович - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри

Снігур Христина Анатоліївна - ст. викладач кафедри

 Марків Марія Михайлівна -  кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри

 

 

Перелік дисциплін, які забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського інституту менеджменту 

1.Адміністративний менеджмент 

2.Антикризові стратегії та міжнародна фінансова безпека 

3.Бізнес-комунікації

4.Бізнес-планування 

5.Бренд-менеджмент

6.Валютні операції

7.Гроші та кредит

8.Державне та регіональне управління

9.Економіка міжнародного туризму 

10.Економіка санаторного, готельного і ресторанного господарства 

11.Економічна дипломатія 

12.Економічна діагностика 

13.Економічні проблеми ХХІ-го століття

14.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

15.Інвестиційний менеджмент

16.Історія вчень менеджменту 

17.Комерційна діяльність посередницьких організацій 

18.Кон’юнктура міжнародного ринку туристичних послуг

19.Кон’юнктура світового ринку тристичних послуг

20.Корпоративне управління 

21.Креативне управління 

22.Логістика

23.Маркетинг

24.Маркетинг послуг 

25.Маркетинг промислового підприємства 

26.Маркетинг туризму 

27.Маркетингова політика комунікацій

28.Маркетингова політика розподілу 

29.Маркетингова товарна політика

30.Маркетингове ціноутворення 

31.Маркетинговий аналіз 

32.Маркетинговий менеджмент

33.Маркетингові дослідження

34.Маркетингові комунікації 

35.Менеджмент 

36.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

37.Менеджмент міжнародних перевезень

38.Менеджмент персоналу

39.Методологія наукових досліджень 

40.Методика та організація наукових досліджень

41.Митна справа

42.Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії (А/Р)

43.Міждисциплінарна курсова робота 

44.Міжнародна економіка 

45.Міжнародна економіка

46.Міжнародна економічна діяльність України

47.Міжнародна інвестиційна діяльність

48.Міжнародна комерційна справа

49.Міжнародна торгівля

50.Міжнародна туристична політика

51.Міжнародний бізнес

52.Міжнародний економічний аналіз 

53.Міжнародний маркетинг

54.Міжнародний менеджмент 

55.Міжнародний та міжкультурний менеджмент

56.Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини 

57.Міжнародні економічні відносини

58.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції 

59.Міжнародні стратегії економічного розвитку 

60.Міжнародні фінанси 

61.Новітній маркетинг

62.Операційний менеджмент

63.Організаційна поведінка

64.Планування діяльності організації 

65.Поведінка споживачів

66.Прийняття управлінських рішень 

67.Продаж та управління збутом 

68.Процедури СОТ

69.Реклама в туризмі 

70.Рекламний менеджмент

71.Самоменеджмент

72.Соціальна відповідальність бізнесу 

73.Стажування / тренінг зі спеціальності 

74.Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

75.Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі 

76.Стратегічне управління 

77.Стратегічне управління підприємством 

78.Стратегічний маркетинг 

79.Стратегія та рекламна діяльність в туризмі 

80.Теорія організації 

81.Товарна інноваційна політика

82.Транспортне забезпечення в туризмі

83.Туристичні формальності 

84.Туристське країнознавство 

85.Управління бізнесом

86.Управління бізнес-проектами 

87.Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

88.Управління інноваціями

89.Управління конкуренто-спроможністю підприємства

90.Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

91.Управління персоналом

92.Управління потенціалом підприємства 

93.Управління продуктивністю підприємства ЗЕД

94.Управління проектами

95.Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 

96.Фінансова безпека 

97.Фінансовий менеджмент 

98.Фінанси міжнародних корпорацій 

99.Ціноутворення в туризмі 

 

Кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси для навчальних дисциплін у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Пріоритети наукової діяльності кафедри:

•поєднання фундаментальних досліджень та прикладних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки; 

•досягнення єдності науки, навчального процесу та потреб ринку праці; 

•забезпечення науково-дослідної роботи студентів в рамках єдиної системи безперервної підготовки фахівців вищої кваліфікації від бакалаврату до аспірантури; 

•оновлення та омолодження кадрового і наукового потенціалу;

•інтеграція до європейського та світового наукового простору. 

Кафедра з 2010 р. є співорганізатором Всеукраїнської наукової web-конференції молодих вчених «Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах» та Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та докторантів «Менеджмент підприємницької діяльності» та з 2012 року - Науково-практичної конференції студентів та молодих учених "Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики".

 

Професорсько-викладацьким колективом кафедри за 2014 рік опубліковано 84 наукових праць, з них 2 монографії, 3 посібники з грифом МОН, 19 статей у фахових виданнях, 4 статті - у зарубіжних виданнях, 56 тез доповідей на науково-практичних конференціях

За 2013 рік - 132 наукові праці, з них: 6 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 55 статей в наукових фахових виданнях (з них 13 в зарубіжних виданнях) та 66 тез доповідей на конференціях різних рівнів. 

Кабінет: 403

Е-mail: kaf_me@ukr.net