Меню

Інформація про кафедру гуманітарних та фундаментальних дисциплін ІФННІМ

 Завідувач кафедри: доктор історичних наук, професор – Пилипів Ігор Васильович

На кафедрі гуманітарних і фундаментальних дисциплін здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців, які мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі.

Завданням кафедри є соціально-гуманітарна, природничо-наукова підготовка фахівців зі спеціальностей «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Фінанси», «Облік і аудит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін утворена 27.08.2013 р. шляхом приєднання до кафедри гуманітарних дисциплін  кафедри фундаментальних дисциплін, які функціонували в складі Івано-Франківського інституту менеджменту з 1998 року. З 2003 року завідувачем кафедри є доктор історичних наук Пилипів Ігор Васильович. Професорсько-викладацький колектив кафедри спеціалізується на питаннях історії України, правознавства, української мови, іноземної мови, психології та педагогіки, екології, безпеки життєдіяльності людини, фізичного виховання, вищої математики, економетрії, регіональної економіки, економічного аналізу, економіки підприємства мікроекономіки, статистики, інформатики.

Професорсько-викладацький колектив кафедри

Пилипів Ігор Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри.

Баран Ростислав Ярославович – кандидат економічних наук, доцент

Григорів Світлана Федорівна - ст. викладач

Ключенко Аделіна Вікторівна – кандидат економічних наук, викладач

Сабецька Тетяна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент

Стефанишин Лілія Стефанівна - кандидат економічних наук, доцент

Юрчишин Ірина Ярославівна - викладач

Делятинський Руслан Іванович – старший лаборант кафедри

Загурський Олександр Богданович - кандидат юридичних наук, доцент

 

Науково-дослідницька робота кафедри:

Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету.

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу за наступними тематиками:

Українська Греко-католицька Церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) (І.В. Пилипів).

Системи електронної комерції інтернет-маркетингу, маркетингові дослідження (Баран Р.Я.)

Стратегічні напрями рекреаційного природокористування на засадах сталого розвитку (Ключенко А.В.)

Виробниче планування, маркетинг, маркетингові дослідження (Сабецька Т.І.)

Економічний ризик та методика його вимірювання, дослідження задач на оптимальний розв’язок   (Григорів С.Ф.)

 

Перелік дисциплін:

1.     Адміністративне право

2.     Безпека життєдіяльності

3.     Вища математика

4.     Господарське право

5.     Ділова іноземна мова

6.     Ділова іноземна мова ІІ

7.     Ділові комунікації в бізнесі (іноземною мовою)

8.     Економетрика (Економетрія)

9.     Економіка підприємства

10.   Економіка праці та соціально-трудові відносини

11.   Економічна теорія

12.   Економічний аналіз

13.   Електронний бізнес

14.   Іноземна мова

15.   Іноземна мова професійного спрямування ІІ

16.   Інтелектуальна власність

17.   Інтернет-маркетинг

18.   Інформатика

19.   Інформаційні системи в маркетингу туристичних підприємств

20.   Інформаційні системи і технології в зовнішньоекономічній діяльності

21.   Інформаційні системи і технології у фінансах

22.   Інформаційні системи та технології

23.   Інформаційні системи та технології в обліку і аудиті

24.   Інформаційні туристичні технології

25.   Історія економіки та економічної думки

26.   Історія України

27.   Історія української культури

28.   Кількісні методи фінансового прогнозування

29.   Макроекономіка

30.   Міжнародна економічна статистика

31.   Міжнародне економічне право

32.   Міжнародне приватне право

33.   Мікроекономіка

       34.   Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

35.   Оптимізаційні методи та моделі

36.   Основи наукових досліджень

37.   Основи охорони праці

38.   Охорона праці в галузі (ЗЕД)

39.   Політологія

40.   Правознавство

41.   Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера

42.   Психологія і педагогіка

43.   Регіональна економіка

44.   Система технологій

45.   Соціологія

46.   Статистика

47.   Страхування

48.   Теорія ймовірностей і математична статистика

49.   Трудове право

50.   Українська мова (за профспрямуванням)

51.   Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

52.   Фізичне виховання

53.   Філософія

54.   Фінансова математика

55.   Цивільне право

56.   Цивільний захист

Кафедра забезпечує викладання нормативних та вибіркових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. З метою забезпечення високої якості підготовки фахівців професорсько-викладацьким колективом кафедри видано понад 100 наукових праць. Кафедрою розроблено комплекс типових завдань для контролю якості навчання та оцінки знань і навичок студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

За результатами наукової роботи студенти мають змогу опублікувати статті у збірниках наукових праць та взяти участь у щорічних студентських конференціях.