Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...

Увага

У ІФННІМ ТНЕУ працює ЦЕНТР ДОПОМОГИ подачі електронних заяв для вступу до ВНЗ.


Детальніше...
123

Останні Новини

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.

Заснований в 1992 році як філія Київського міжнародного інституту менеджменту, а з 1997 року ввійшов до структури Тернопільського національного економічного університету (на той час Тернопільської академії народного господарства). Перший випуск денної форми навчання був здійснено в 2002 році. За роки свого існування Івано-Франківський інститут менеджменту став сучасним вищим економічним навчальним закладом та здобув визнання в освітянських та наукових колах України. 

В Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту ТНЕУ навчається понад 1000 студентів денної та заочної форм навчання. Організацію навчального процесу здійснюють 3 кафедри:

-кафедра обліку;

-кафедра фінансів і кредиту, 

-кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін, 

-кафедра міжнародної економіки;

-кафедра маркетингу і менеджменту, на яких працює понад 50 викладачів, з них – 10 докторів наук, професорів, понад 30 кандидатів наук, доцентів.

Метою діяльності професорсько-викладацького складу є досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців, фундаменталізація освітньої підготовки та універсалізація навчального процесу через поєднання науки і освіти, наукове забезпечення навчального процесу, формування і розвиток наукових шкіл; підтримка молодої науки, забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки України. 

Сьогодні інститут – це вищий навчальний заклад, у якому реалізовується ступенева система підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

На ОКР «бакалавр» - за 5-ма напрямами підготовки: 

«Менеджмент»

«Міжнародна економіка»

«Фінанси і кредит»

«Облік і аудит»

На ОКР “Спеціаліст”  за спеціальностями: 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

«Міжнародна економіка»

«Маркетинг»

«Облік і аудит»

«Фінанси»

На ОКР “Магістр” за спеціальностями:

«Міжнародна економіка»

«Облік і аудит»

«Банківська справа»

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ здійснює перепідготовку (здобуття 2-гої вищої освіти за ОКР «спеціаліст» «магістр»), проводить курси підвищення кваліфікації для працівників підприємств установ та організацій всіх форм власності за базовими напрямами підготовки.

В рамках підписаних угоди між ТНЕУ та Європейською вищою школою в Сопоті , а також “Угоди про два дипломи між Тернопільським національним економічним університетом (Україна) та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща)” від 10 вересня 2013 року можливе навчання студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “магістр” на період одного семестру у внз-партнері. 

На базі інституту розвиваються наукові школи з таких наукових напрямків: світове господарство і міжнародні економічні відносини, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, фінанси, облік та аудит, організація управління і регулювання економікою на макро- , мезо- та мікрорівнях, співорганізаторами яких є наукові працівники кафедр ІФННІМ ТНЕУ. Наукові дослідження стосуються сучасних тенденцій розвитку економічних явищ і процесів як на міжнародному, національному, так і на регіональному та локальному рівнях, а їх обговорення  знаходить своє відображення у проведеннях наукових та науковий та науково-технічних заходів, що дозволяє підвищувати якість навчально-виховного процесу та суттєво розширювати діапазон фахової підготовки студентів.

Важливою умовою підготовки висококваліфікованих фахівців є створення відповідної матеріально-технічної бази, яка оснащена комп’ютерною технікою, навчальна бібліотека, яка постійно поновлюється сучасною економічною літературою та періодикою. Ресурси бібліотеки налічують 40 000 примірників навчальної, навчально-методичної та наукової економічної літератури. 

Навчальний процес у ІФННІМ ТНЕУ побудований на поєднанні традиційних і новітніх навчальних технологій. В розпорядженні студентів сучасна комп’ютерна лабораторія, доступ до мережі internet через локальну мережу Wi-Fi, читальний зал. Успішно функціонує студентський науковий гурток.

Інститут завжди підтримує студентів, які беруть активну участь у громадському та спортивному житті міста та області. Система виховної роботи передбачає професійне виховання студентів, здобуття ґрунтовних знань, формування широкої ерудиції, сучасного мислення, навичок самостійної творчої праці; виховання поваги до законів держави, народних традицій, загальнолюдських, національних, родинних, моральних, естетичних та культурних цінностей; громадянської активності, національної гідності та патріотизму; сприяння студентському самоврядуванню, встановлення культури міжособистісних контактів та всебічному розвитку особистості.

За свою історію інститут дав дорогу у світ знань тисячам молодих людей, створив потужну базу для наукових досліджень, став справжнім осередком культури, науки і освіти. Він творив і творить інтелектуальну еліту, яка працює для добробуту й культурного зростання нашого краю.

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ - це бренд Європейської освіти на теренах Прикарпаття.

КОНТАКТИ:

  Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 7. 
Телефон:  (0342) 77-30-90, 77-30-94,77-30-96
Е-mаіl: e-mail:ifimtneu@gmail.com

 

Відвідувачі

На сайті 26 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)