Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту IV рівня акредитації

         Приймає абітурієнтів на денну та заочно-дистанційну форми навчання за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр на напрями підготовки та спеціальності:    


Детальніше...

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Презентація інституту, знайомство зі спеціальностями та їх можливостями; Зустрічі з викладачами та керівництвом інституту; Проведення регіональних олімпіад з економіки та туризму для випускників коледжів та технікумів.


Детальніше...

Про інститут

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету – відокремлений структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.


Детальніше...
123

Останні Новини

Вчена рада

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету є колегіальним органом університету і створюється терміном до семи років.

 

До компетенції Вченої ради ТНЕУ відповідно до Статті 32 Закону України про вищу освіту належать:

 

- розробка і подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту вищого навчального закладу, а також змін і доповнень до нього;

- ухвалення кошторису доходів і видатків та фінансового звіту вищого навчального закладу;

- за поданням керівника вищого навчального закладу ухвалення рішень щодо створення та припинення структурних підрозділів;

- за поданням керівника вищого навчального закладу погодження кандидатури щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), головного бухгалтера;

- затвердження на посаду директорів інститутів, деканів факультетів;

- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр і професорів;

- ухвалення навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін;

- ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового дослідника.

 

Вчена рада вищого навчального закладу розглядає й інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до Статуту університету.

 

Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова – ректор університету. У разі його відсутності – один з проректорів, уповноважений головою Вченої ради.  «…» До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу (ректора), декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також  виборні представники, які представляють науково-педагогічних  працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот, визначених у Статуті ТНЕУ.

 

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

 

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, – вищим органом студентського самоврядування ТНЕУ.

 

Рішення Вченої ради ТНЕУ вводяться в дію розпорядженнями (наказами) ректора університету. 

Контакти


м. Івано-Франківськ

вул. Дністровська, 32

тел. 75-46-22

e-mail: ifimtneu@gmail.com

Вартість навчання

Перелік питань до фахового вступного випробування

1. Економіка

2. Маркетинг

3. Фінанси та кредит

4. Облік і аудит. Інформаційні технології обліку та контролю в підприємствах сфери послуг

5. Облік і аудит. Інформаційні технології обліку та контролю в державному секторі економіки

6. Облік і аудит. Облік і правове забезпечення підприємницької діяльності

7. Туризм

8. Правознавство

9. Міжнародна економіка

10. Фінанси і кредит (додаткове вступне випробування)

11. Облік і аудит (додаткове вступне випробування)

12. Маркетинг (додаткове вступне випробування)

13. Менеджмент (додаткове вступне випробування)

14. Управління фінансово-економічною безпекою

Відвідувачі

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі

Розташування (вул.Дністровська, 32)